E-ISSN: 2548-0294

Etik İlkeler

Etik İlkeler

DERGİ YAYINI İÇİN ETİK KURLULLAR

The Journal of International Anatolia Sport Science, yayıncılıkta etik standartlara uymaya ve makalelerin kalitesini korumaya kendini adamıştır. Etik kurallara bağlılığımız, Committee of Publication Ethics (COPE) ve Annals of Internal Medicine tarafından özetlenen İyi Yayın Uygulama Kılavuzları da dahil olmak üzere saygın kuruluşlar tarafından oluşturulan yönergelerle uyumludur. Ayrıca, yayın sürecini yönetirken TR Dizin tarafından belirlenen etik ilkelere özenle bağlı kalıyoruz.

Etik sorumluluklarımız, editörlerimizin okuyucular, yazarlar ve hakemlerle etkileşimlerindeki davranışlarının yanı sıra ortaya çıkabilecek herhangi bir endişeyi veya şikayeti ele almak için uyguladığımız prosedürler de dahil olmak üzere çeşitli yönleri kapsamaktadır.

Yayın sürecine dahil olan tüm tarafları (Yazarlar, Editörler, Hakemler ve Yayıncı) en yüksek etik davranış standartlarına tabi tutuyoruz. Bu ilkelere uymak, dergimizin bütünlüğünü ve okuyucularımız ile katkıda bulunanların güvenini sağlar.

Yazarlar için:

Yazarlardan, araştırmalarının önemine ilişkin tarafsız bir tartışmanın yanı sıra ayrıntı ve tekrarlamalar için referanslar sunmaları beklenmektedir. Kasıtlı yanlış beyanlar veya bilerek yanlış ifadeler etik dışı ve kabul edilemez olarak değerlendirilir. İnceleme makaleleri söz konusu olduğunda, yazarlar, tekniğin son durumunu sunarken objektifliği, kapsamlılığı ve doğruluğu hedeflemelidir. Yazarların çalışmalarının tamamen orijinal olmasını sağlamaları esastır; başkalarının çalışmalarını veya kelimelerini kullanmaları halinde uygun şekilde onaylanmalıdır. Her türlü intihal etik dışıdır ve kabul edilemezdir. Aynı makalenin birden fazla dergiye eşzamanlı olarak sunulması etik değildir ve kabul edilemez. Yazarlar benzer araştırmaları birden fazla dergiye göndermemelidir. Sorumlu yazar, makalenin nihai versiyonu ve yayına sunulması konusunda tüm ortak yazarların oybirliğiyle onay vermesini sağlamalıdır.

Editörler için:

Editörler, makaleleri yalnızca akademik değerlerine göre değerlendirmekten sorumludur. Akademik tartışmayı, akademik dürüstlüğü teşvik etmeli ve bireysel verileri korumalıdırlar. Editörler, suistimal şüphesi olduğunda uygun önlemleri almalı ve akademik kayıtların bütünlüğünü sağlamalıdır. Editörler, gönderilen makalelerdeki yayınlanmamış bilgileri, yazarların açık yazılı izni olmadan kendi araştırmalarında kullanmamalıdır. Gönderilen veya yayınlanan bir makale hakkında etik kaygılar ortaya çıktığında, editörler buna karşılık makul önlemler almalıdır.

Hakemler için:

Hakemler, kendilerine ulaşan tüm makalelere gizli belge muamelesi yapmalıdır. Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen her türlü ayrıcalıklı bilgi veya fikir gizli tutulmalı ve kişisel kazanç için kullanılmamalıdır. İncelemeler, yazarların makalelerini geliştirmelerine yardımcı olmak için net gözlemler ve destekleyici argümanlarla objektif bir şekilde yapılmalıdır. Bir makaleyi değerlendirmek için yeterli olmadığını düşünen veya değerlendirme sürecinde gecikmeler olacağını öngören hakemler editörü bilgilendirmeli ve değerlendirmeyi reddetmelidir. Hakemler, yazarlarla, şirketlerle veya makalelerle ilişkili kurumlarla rekabet, iş birliği veya diğer ilişkilerden kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu makaleleri değerlendirmemelidir.

Yayın Etiği ve Yayın Hatası Bildirimimiz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen verilen bağlantıya bakınız.

ARAŞTIRMA ETİĞİ (ETİK ONAY FORMU)

The Journal of International Anatolia Sport Science açık erişimli bir dergidir, bu da tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak sunulduğu anlamına gelir. Kullanıcılar, yayıncıdan veya yazardan önceden izin almaksızın makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, yazdırabilir, arayabilir veya bunlara bağlantı verebilir veya başka herhangi bir yasal amaç için kullanabilir. Dergimizin tüm editörlük ve yayın süreci Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (ICMJE), Dünya Tıp Editörleri Birliği (WAME), Bilim Editörleri Konseyi (CSE), Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE), Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından yayınlanan yayın ilkelerine uygun olarak yapılmaktadır.

İNTİHAL POLİTİKASI

The Journal of International Anatolia Sport Science, farklı seviyelerdeki intihalleri ele almak için kapsamlı bir politikaya sahiptir. Politika gelen olarak şu şekilde özetlenebilir:

Küçük İntihal:

Tanım: Diğer makale veya bildirilerin kısa bölümlerinin en az %20 benzerlik indeksi ile intihal edilmesi (intihal tespit yazılımı tarafından kontrol edildiği gibi).

Eylem: Yazarlara bir uyarı verilir ve orijinal kaynağa uygun şekilde atıfta bulunarak metinlerini revize etmeleri istenir.

Orta Düzey İntihal:

Tanım: Bir makalenin önemli bir kısmı orijinal kaynağa uygun şekilde atıf yapılmadan intihal edilmiştir.

Eylem: Gönderilen makale reddedilir ve yazarların bir yıl boyunca başka makale göndermeleri yasaklanır.

Ağır İntihal:

Tanım: Bir makalenin önemli bir kısmı intihaldir; bu, orijinal sonuçların veya fikirlerin başka bir yayından yeniden üretilmesini içerir.

Eylem: Makale reddedilir ve yazarların beş yıl boyunca başka makale göndermeleri yasaklanır. Aynı yazar(lar) tarafından ikinci bir intihal vakası yaşanması durumunda, Baş Editör ve Editöryal üyeler de dahil olmak üzere Yayın Kurulu, makale göndermekten kalıcı olarak men edilmeyi de içerebilecek daha ileri tedbirlere karar verecektir.

Kendi Kendine İntihal:

Yazarlardan, kendi çalışmaları olsa bile, daha önce yayınlanmış herhangi bir materyali uygun şekilde tanımlamaları ve referans göstermeleri beklenir. Gerekirse orijinal telif hakkı sahibinden izin alınmalıdır.

Eşzamanlı Gönderilen Yazılarla Çakışma:

Bir yazarın, aynı anda başka bir dergiye gönderilen başka bir makale ile önemli ölçüde örtüşen bir makale göndermesi intihal olarak değerlendirilecektir.

Çeviri ve Yayımlama:

Yazarlar, orijinal olarak başka bir dilde yayınlanmış materyalleri tanımlamalı ve izin almalıdır. Çeviri bir yayının kabul edilip edilmeyeceğine editör karar verebilir.

Mizanpaj Editörünün Sorumluluğu:

Derginin mizanpaj editörü, cezaya tabi yazarların listesini tutmak ve yasaklı yazarların inceleme sürecine dahil olmamasını sağlamakla sorumludur.

Politikanın Yayımlanması:

Bu intihal politikası derginin web sitesinde yayınlanır ve yazarlara makalelerinin ilk teslim alınışında verilir.

Bu politika, derginin akademik dürüstlüğü koruma ve yayınlanan tüm çalışmaların orijinal olmasını ve uygun şekilde atıfta bulunulmasını sağlama konusundaki kararlılığının altını çizmektedir. Bu politikanın ihlali ciddiye alınır ve intihalden suçlu bulunan yazarlar için ciddi sonuçlara yol açabilir.

Bu politika, bir yazarın önceki yayınlarından materyalleri dahil ettiği durumları da kapsamaktadır. Bir yazar daha önce yayınlanmış metin veya şekilleri kullandığında, ilgili paragrafları veya şekilleri açıkça belirtmeli ve orijinal yayına uygun referanslar sağlamalıdır. Bu durum, içeriğin önemli bir kısmı daha önce yayınlanmış olabileceğinden, inceleme makaleleri veya eğitimleri içeren durumlarda daha da geçerlidir.

Yazarlar, daha önce yayınlanmış herhangi bir materyalin kaynağını belirtmek ve hem orijinal yazardan hem de yayıncıdan gerekli izinleri almakla sorumludur. Ayrıca, bir yazarın The Journal of International Anatolia Sport Science’a gönderdiği bir makalenin, aynı anda başka bir dergiye gönderilen bir makaleyle önemli ölçüde örtüşmesi ve bu örtüşmenin inceleme sürecinde veya her iki makale de yayınlandıktan sonra fark edilmesi durumunda, diğer derginin editörü derhal bilgilendirilir. Bu gibi durumlarda, intihalin ciddi bir biçimi olarak değerlendirilir.

Bu bağlamda, önemli ölçüde örtüşme, makalenin yarısından fazlasını oluşturan neredeyse aynı şekil ve metnin kullanılması anlamına gelir. Makalenin yarısından azını ancak onda birinden fazlasını içeren intihaller orta düzeyde intihal kapsamına girer. Kendinden intihal yöntem bölümüyle sınırlıysa, küçük intihal olarak kategorize edilir.

Bir yazarın yeni sonuçların netliğini artırmak için daha önce yayınlanmış materyallerini kullanmak istediği durumlarda, daha önce yayınlanmış materyali açıkça tanımlamalı ve mevcut yayından farklılıklarını vurgulamalıdır. Bu materyalin yeniden yayınlanması için telif hakkı sahibinden izin alınmalıdır.

İlk olarak konferans bildirilerinde yayınlanan ve daha sonra The Journal of International Anatolia Sport Science'a gönderilen makaleler için, ister aynı ister genişletilmiş biçimde olsun, yazarların konferans bildirilerinin başlığını ve yayın tarihini açıklamaları gerekir. Ayrıca, telif hakkı sahibinden yeniden yayınlamak için izin almaları gerekir. Editörün bu tür makaleleri yayın için kabul etmemeyi seçebileceğini unutmamak önemlidir.

Özetle, bu politika, yazarların daha önce yayınlanmış materyallerinin yeniden kullanımı ve kaynakların uygun şekilde belirtilmesi konusunda etik standartlara uymalarını sağlar. Bu politikanın ihlal edilmesi, yazarların başvurularının reddedilmesi de dahil olmak üzere önemli sonuçlara yol açabilir.

GERI ÇEKME POLITIKASI

The Journal of International Anatolia Sport Science, aşağıdaki durumlarda yayınlanan makaleleri geri çekme politikasını sürdürmektedir:

Güvenilir Olmayan Bulgular: Bulguların güvenilmez olduğuna dair açık kanıtlar varsa, makaleler geri çekilmek üzere değerlendirilebilir. Bu durum, veri uydurma gibi suistimallerden veya yanlış hesaplamalar ya da deneysel hatalar gibi dürüst hatalardan kaynaklanabilir.

Gereksiz Yayın: Bulgular daha önce uygun çapraz referans, izin veya gerekçe olmaksızın başka bir yerde yayınlanmışsa, makaleler geri çekilmeye tabi tutulabilir. Buna gereksiz yayın vakaları da dahildir.

İntihal: İntihal içerdiği tespit edilen her türlü makale geri çekilebilir.

Etik Olmayan Araştırma: Etik olmayan araştırmaları rapor eden makaleler de geri çekilmek üzere değerlendirilebilir.

Geri çekme süreci, Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından belirlenen ve COPE Geri Çekme Kılavuzunda ayrıntılı olarak erişilebilen yönergeleri takip eder.

Bu politika, derginin bütünlüğünü korumak ve yayınlanan araştırmaların en yüksek etik ve akademik standartları karşılamasını sağlamak için uygulanmaktadır.

Hızlı Arama